Conseil Municipal

Gilles CLERET, maire
Hervé MILON, 1er adjoint
Isabelle BANCHET, 2ème adjointe
Marie-Claude CATRY, conseillère municipale
Sylvain HUET, conseiller municipal
Corinne MARTIN, conseillère municipale
Nathalie TERRIER, conseillère municipale
David TOUSSAINT, conseiller municipal
Marc VANPÉ, conseiller municipal